Netherlands, Belgium, Luxembourg – Germania Inferior (..); C. de Jode – 1593

Cornelis de Jode (1568-1600) / Gerard de Jode (1508-1591).

Contemporary colored antique map of the Germania Inferior region, extended to the XVII provinces. Published by Cornelis de Jode in Antwerp.

Oudtijds gekleurde antieke kaart van het Germania Inferior gebied, uitgebreid tot de Zeventien provinciën. Uitgegeven door Cornelis de Jode in Antwerpen.

2.495,00

1 in stock

Description

Beautifully decorated map with top left title cartouche by Peeter van der Borcht. Scale sticks at the bottom left, with the text above: ‘Milliaria Germanica parua Me-diocria & Magna’.

Fraai gedecoreerde kaart met linksboven titelcartouche door Peeter van der Borcht. Linksonder schaalstokken met daarboven de tekst: ‘Milliaria Germanica parua Me-diocria & Magna’.

Details

 • Type: carthografic print
 • Title: Germania Inferior. Gallia Belgica dicta … provincias septentrionales.
 • Technique: copper engraving, contemporary colored
 • Carthographer, composer: Cornelis de Jode
 • Engravers: Jan and Lucas van Doetecum
 • 1593
 • Publiced in: Speculum Orbis Terrae Antverpiae, Sumptibus Viduae et Heredu Gerardi de Iudaes. by Cornelis de Jode in Antwerpen
 • 34.2 x 43.2 cm
 • 37.2 x 46.0 cm
 • Verso: Latin text, Fol. 41, ‘Ttt’
 • 2160 BNL
 • Source: Koeman II Jod. 2 [75], van der Heijden [38]

 

Condition: B

Good, given age. Cetrefold as issued, with sufficient margins. Clear print with bright coloring. General age-related toning and/or occasional minor spots. Centrefold reinforced ont het verso, underlaid with Japanes paper.

Goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw zoals uitgegeven, met voldoende marges. Heldere print met fraaie kleuring. Algemene leeftijdsgebonden verkleuring en/of incidentele kleine vlekjes. Middenvouw aan het verso verstevigd, onderlegd met Japans papier.

Backgrounds

Gerard en Cornelis de Jode

Gerard de Jode (1508-1591), a native of Nijmegen, was a Dutch cartographerengraver, and publisher who lived and worked in Antwerp . He was in regular contact with Christoffel Plantin, to whom he sold many prints and maps. De Jode’s business, must have been a major one among Antwerp’s many booksellers and printers, was represented at the Frankfurt fair, where de Jode bought maps that he later copied or re-sold. Most of the maps sold by De Jode have prototypes of Italian or German origin. Apart from his many separately published maps, Gerard de Jode is known for his atlas, Speculum Orbis Terrarum, published in 1578. Part of the engraving was done by himself, and part by brothers Jan and Lucas van Doetecum.

The Speculum was aimed at competing with another atlas, Theatrum Orbis Terrarum by Ortelius, published eight years earlier in 1570. Thanks to a 10-year privilege Ortelius atlas had become so popular by the time de Jode finally could publish his own atlas however, that his version never sold well, despite his outstanding reputation. After the death of Gerard in 1591, the business was carried on by his son Cornelis (1568-1600). Cornelis reissued the Speculum in 1593, adding new maps and revising others. Both first and second edition are very scarce. Many of de Jode’s maps are judged to be superior to those of Ortelius, both in detail and style. The Speculum is mentioned alongside Mercator’s Atlas sive Cosmographicae and Ortelius’ Theatrum in Petrus Montanus preface to the Germania Inferior of Pieter Kaerius. In 1600 the copper plates were sold to J.B. Vrients, but were never reissued.

Gerard de Jode (1508-1591), geboren in Nijmegen, was een Nederlandse cartograaf, graveur en uitgever die in Antwerpen woonde en werkte. Hij had regelmatig contact met Christoffel Plantin, aan wie hij veel prenten en kaarten verkocht. Het bedrijf van De Jode, moet een belangrijke onderneming zijn geweest onder de vele boekverkopers en drukkers in Antwerpen, was vertegenwoordigd op de beurs van Frankfurt, waar De Jode kaarten kocht die hij later kopieerde of doorverkocht. De meeste kaarten die De Jode verkocht, zijn van Italiaanse of Duitse oorsprong. Naast zijn vele afzonderlijk uitgegeven kaarten is Gerard de Jode bekend om zijn atlas Speculum Orbis Terrarum, uitgegeven in 1578. Een deel van de kaarten zijn door hemzelf gegraveerd en een deel door de broers Jan en Lucas van Doetecum.

Het Speculum was klaar om te concurreren met een andere atlas, Theatrum Orbis Terrarum van Ortelius, acht jaar eerder gepubliceerd in 1570. Dankzij een tienjarig privilege was de Ortelius-atlas echter zo algemeen bekend geworden, dat tegen de tijd dat De Jode eindelijk zijn eigen atlas kon publiceren, zijn versie nooit goed verkocht, ondanks zijn uitstekende reputatie. Na het overlijden van Gerard in 1591 werd het bedrijf voortgezet door zijn zoon Cornelis (1568-1600). Cornelis bracht het Speculum in 1593 opnieuw uit, waarbij hij nieuwe kaarten toevoegde en andere herzag. Zowel de eerste als de tweede druk zijn zeer schaars. Veel van de kaarten van De Jode worden als superieur beschouwd aan die van Ortelius, zowel qua detail als qua stijl. Het Speculum wordt vermeld naast Mercator’s Atlas sive Cosmographicae en Ortelius’ Theatrum in het voorwoord van Petrus Montanus bij de Germania Inferior van Pieter Kaerius. In 1600 werden de koperplaten verkocht aan J.B. Vrients, maar werden nooit meer uitgegeven.

Germania Inferior

In the first century, Tacitus described Germania Inferior as the area of the Southern Netherlands, eastern Belgium and part of West Germany. After Emperor Charles V annexed the Duchy of Guelders in 1543, a more or less continuous set of lordships was created. In the Transaction of Augsburg in 1548, the Seventeen Provinces in the Burgundian Kreits were consolidated into one political whole and were almost completely separated from the Holy Roman Empire.

In de eerste eeuw beschreef Tacitus Germania Inferior als het gebied van de Zuidelijke Nederlanden, het oosten van België en een stuk van West-Duitsland. Nadat keizer Karel V in 1543 het hertogdom Gelre had ingelijfd, was er een min of meer aaneengesloten geheel van landsheerlijkheden ontstaan.  In de Transactie van Augsburg in 1548 werden de Zeventien Provinciën in de Bourgondische Kreits tot één staatkundig geheel geconsolideerd en werden nagenoeg geheel losgemaakt uit het Heilige Roomse Rijk.

You may also like…