Nederland, België, Luxembourg – XVII Provinciën; J. B. Homann – 1729

Johann Baptist Homann (1664-1724).

Oudtijds gekleurde kaart de Zeventien provinciën. Uitgegeven door Johann Homann, de grootmeester van de Duitse carthografie.

Old-time colored map of the Seventeen Provinces, in the 2nd state. Published by Johann Homann, the grand master of German cartography.

475,00

Out of stock

Description

Gedetailleerde, fraai gekleurde kaart van de Lage Landen. Met een decoratieve cartouche gedragen door gevleugelde putti, met de wapens van de XVII Provinciën. Neptunus en Hermes met het gebied van zuid-oost Asië op een globe. Met kompasroos en schaalstokken. In de randen gradenverdeling en de vier windrichtingen in het Latijn.

Detailed, beautifully colored map of the Low Countries. With a decorative cartouche carried by winged putti, with the coats-of-arms of the XVII Provinces, Neptune and Hermes with a globe. With compass-rose and scale sticks. In the border degrees and four cardinal points in Latin.

Details

 • Type: carthografische prent
 • Titel: Tabula Generalis Totius Belgii qua Provinciae XVII Infer. Germaniae olim sub S.R.I. Circulo Burgundia (…). Plate 57
 • Publicatie: 1729, 2e staat (1e staat 1707)
 • Techniek: kopergravure met oudtijdse inkleuring
 • Carthograaf: Johann Baptist Homann
 • Graveur: Christoph Weigel the Elder e.a.
 • Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia (..)Johann Baptist HomannNürnberg
 •   47.5  x 56.0 cm (18.7 x 22.0 inches)
 • 51.0 x 59.5 cm (20.1 x 23.4 inches)
 • Verso: blank
 • 9370 N
 • Bron: Van der Heijden 245.2 (met referenties naar 126 en 216) / Atlas novus terrarum orbis imperia UvA erfgoed

Condition: A

Goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met voldoende marges. Scherpe afdruk op sterk en fris papier met typische Homann inkleuring. Met enkele vlekjes en een scheurtje in de ondermarge, buiten beeld. Middensplit onder loopt iets in het beeld. Scheurtje en split verstevigd aan verso, zonder beeldverlies.  Handgeschreven notities in inkt op het verso.

Good, given age. Center fold as published with sufficient margins. Sharp print on strong and fresh paper with typical Homann coloring. With some spots and a tear in the bottom margin, out of the picture. The middle split at the bottom runs slightly in the image. Both reinforced on the reverse, without loss of image. Hand written annotations in ink on the verso.

Backgrounds

De XVII Provinciën

Nadat keizer Karel V in 1543 het hertogdom Gelre had ingelijfd, was er een min of meer aaneengesloten en afgerond geheel van landsheerlijkheden ontstaan. De Zeventien Provinciën was een term waarmee de Habsburgse Nederlanden van 1543 tot 1585 werden aangeduid. In de Transactie van Augsburg in 1548 werden de Zeventien Provinciën in de Bourgondische Kreits tot één staatkundig geheel geconsolideerd en werden nagenoeg geheel losgemaakt uit het Heilige Roomse Rijk.

After Emperor Charles V annexed the duchy of Gelre in 1543, a more or less continuous and rounded ensemble of lordships had emerged. The Seventeen Provinces was a term used to refer to the Habsburg Netherlands from 1543 to 1585. In the Transaction of Augsburg in 1548, the Seventeen Provinces in the Burgundian Circle were consolidated into one political entity and were almost completely detached from the Holy Roman Empire.

Johann Baptist Homann (1664-1724)

Johann Baptist Homann was een beroemde Duitse geograaf en cartograaf. Hij studeerde tot 1695 druktechniek en graveren van koperplaten in Wenen. In 1700-1702 werkte hij voor David Funcke in Nürnberg. In 1702 richtte hij een uitgeverij van kaarten op in Neurenberg. Hij wordt erkend als één van de belangrijkste Duitse kaartuitgevers van de achttiende eeuw. In de volgende vijf jaar produceerde Homann honderden kaarten en ontwikkelde een onderscheidende stijl die werd gekenmerkt door  gedetailleerde gravures, decoratieve allegorische cartouches en levendige kleuring.

Homann publiceerde zijn eerste atlas in 1707. Ze waren samengesteld uit losse kaarten uit de collectie. Tegen 1715 trok Homann’s rijzende ster de aandacht van de Heilige Roomse keizer Karel de VI, die hem tot keizerlijk cartograaf benoemde. In hetzelfde jaar werd hij ook benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Berlijn. Homann’s prestigieuze titel bracht verschillende belangrijke voordelen met zich mee, waaronder toegang tot de meest up-to-date cartografische informatie en het “Privilege”. In 1716 publiceerde Homann zijn meesterwerk Grosser Atlas über die ganze Welt (Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia)

Homann’s bedrijf concurreerde met succes met toonaangevende Europese kaartenmakers. De beroemde uitgeverij Homann werd een wereldspeler met zijn atlassen. Na de dood van Homann in 1724 zetten Johan Christoph Homann en andere erfgenamen het bedrijf voort als Homann’s Erben (Homann’s erfgenamen) tot 1852.

Johann Baptist Homann (1664-1724) was a famous German geographer and carthographer. He studied printing and copper plate engraving in Vienna until 1695. In 1700-1702 he worked for David Funcke in Nürnberg. 1702 he founded a map publishing company in Nuremberg, which is recognized as one of the most important German map publishers of the eighteenth century. In the next five years, Homann produced hundreds of maps and developed a distinctive style characterized by heavy detailed engraving, elaborate allegorical cartouche work, and vivid hand colour.

Homann published his first atlas in 1707. They were compiled from individual maps from the collection.  By 1715 Homann’s rising star caught the attention of the Holy Roman Emperor Charles the VI, who appointed him Imperial Cartographer. In the same year, he was also appointed a member of the Royal Academy of Sciences in Berlin. Homann’s prestigious title came with several significant advantages, including access to the most up to date cartographic information as well as the “Privilege”. In 1716 Homann published his masterpiece Grosser Atlas über die ganze Welt (Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia).

Homann’s company successfully competed with leading European mapmakers. The famous Homann publishing house became a world player. After Homann’s death in 1724, Johan Christoph Homann and other heirs continued the company as Homann’s Erben (Homann’s Heirs) until 1852.