Deventer – Daventria (..); F. de Wit / J. Blaeu – 1698

Frederik de Wit (1630-1706) / Joan Blaeu (1596 – 1673).

Antieke kaart van de Hanzestad Deventer aan de IJssel. Iconische plattegrond in perspectief met opstanden van huizen en gebouwen van de stad. Uit het stedenboek van De Wit.

Antique map of the Hanseatic city of Deventer on the IJssel. Iconic view of the town’s houses and buildings. From the city atlas of De Wit.

645,00

1 in stock

Description

Met provinciewapen, stadswapen en decoratieve titelcartouche met uitgeversimpressum.

Details

  • Type: carthografische prent
  • Volledige titel: Daventria vulgo Deventer.
  • Publicatie: 1698, 1e uitgave 1649 door Joan Blaeu
  • Techniek: kopergravure
  • Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche Provincen (..) door Frederik de Wit te Amsterdam
  •   36.5 x 50.3 cm
  • 48.2 x 58.8 cm
  • Verso: Latijnse tekst
  • M0690O
  • Bron: Fauser 2989 / Koeman III DeWit 27 [57/59]

Conditie: A

Zeer goed. Met middenvouw als uitgegeven en brede marges. Scherpe afdruk op fris papier met lichte kleuring. Algemene verouderingskenmerken. Split in marges onder en boven verstevigd aan het verso.

Achtergronden

Frederik de Wit (1630-1706)

Frederik de Wit was een Nederlands graveur, drukker en uitgever uit Gouda. Hij vestigde zich rond 1648 in Amsterdam in “De Witte Pascaert”. De eerste door De Wit gegraveerde én gedateerde kaarten waren zeekaarten uit 1654. Rond 1660 verschenen de wereldkaart Nova Totius Terrarum Orbis Tabula, een samengestelde wandkaart van ca. 140 x 190 cm. De datering van De Wit’s kaarten, atlassen en stedenboeken is moeilijk. Op de meeste kaarten werd namelijk geen jaartal vermeld en de uitgaven bestreken vele jaren. De atlassen begonnen rond 1670 te verschijnen. De atlas der Nederlanden heette Nieuw Kaertboeck van de XVII Nederlandse Provinciën en telde ruim 20 kaarten. De stedenboeken verschenen omstreeks 1695 op de markt. Ze werden mede met koperplaten van Blaeu en Janssonius gedrukt. Na zijn dood werden De Wit’s koperplaten verkocht aan o.a. Pieter Mortier, Petrus Schenck en de gebroeders Ottens.

Frederik de Wit was a Dutch engraver, printer and publisher from Gouda. He settled in Amsterdam around 1648 in “De Witte Pascaert”. The first maps engraved and dated by De Wit were nautical charts from 1654. The world map Nova Totius Terrarum Orbis Tabula was published around 1660, a composite wall map of approximately 140 x 190 cm. The dating of De Wit’s maps, atlases and city books is difficult. The year was not mentioned on most cards and the editions covered many years. The atlases began to appear around 1670. The atlas of the Netherlands was called Nieuw Kaertboeck of the XVII Dutch Provinces and counted more than 20 maps. The town books appeared on the market around 1695. They were also printed with copper plates by Blaeu and Janssonius. After his death, De Wit’s copperplates were sold to Pieter Mortier, Petrus Schenck and the Ottens brothers.

Joan Blaeu (1596 – 1673)

Dr. Joan Blaeu is Nederlands beroemdste uitgever. Joan Blaeu was tevens bestuurder van Amsterdam en examinator voor de VOC. Zijn vader, Willem Jansz. Blaeu, vestigde zich rond 1600 in Amsterdam als globemaker en bouwde een succesvolle uitgeverij op. In 1631 verscheen de naam Joan voor het eerst in een editie van de Atlantis Appendix. In 1638 nam Joan de zaak van zijn vader over. In 1649 publiceerde hij het Novum ac Magnum Theatrum Urbium (..) en de Nederlandstalige versie, Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden (..). In 1662 verscheen de beroemde Atlas Maior met 600 kaarten, één van de duurste uitgaven in de 17e eeuw en nog steeds één van de belangrijkste werken ooit gepubliceerd. In 1672 verwoeste een brand het atelier en de drukkerij van Blaeu in de Gravenstraat.

Dr. Joan Blaeu is Dutch most famous publisher. He was born in Alkmaar, the son of cartographer Willem Blaeu. In 1620 he became a doctor of law but he joined the work of his father. In 1635 they published the Atlas Novus (full title: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus) in two volumes. Joan and his brother Cornelius took over the studio after their father died in 1638. Joan became the official cartographer of the Dutch East India Company. Around 1649 Joan Blaeu published a collection of Dutch city maps named Tooneel der Steeden (Views of Cities). In 1651 he was voted into the Amsterdam council. In 1654 Joan published the first atlas of Scotland, devised by Timothy Pont. In 1662 he reissued the atlas with 11 volumes, and one for oceans. It was also known as Atlas Maior. A cosmology was planned as their next project, but a fire destroyed the studio completely in 1672. Joan Blaeu died in Amsterdam the following year.

Toonneel der steden / Perfecte aftekeningen der steden

Het Toonneel der steden is één van de meest gerenommeerde atlassen van Blaeu. Hij toonde het vertrouwen van Blaeu in de nog jonge Republiek, waarin de steden de macht, welvaart, nijverheid en cultuur droegen. In het voorwoord beargumenteert Blaeu de inhoud van zijn voorgenomen stedenatlas. De eerste, gerealiseerde, is gewijd aan zijn vaderland Nederland. Omdat hij daarvan de meeste kennis bezit en dit land ‘volgens de wetten der natuur’ het meest bemint. Daarnaast is Nederland volgens Blaeu het ‘eenigh toonneel van de dapperste verrichtingen des geheelen aertbodems’ in zijn tijd geweest. Hiermee doelt hij vooral op de Tachtigjarige Oorlog, die in 1648 met de Vrede van Westfalen eindigde. En Blaeu is daar content mee: ‘Hoe geluckigh sijn wy, die dese tijdt beleven!’

In 1649 wordt de eerste editie van de stedenatlas van de Nederlanden in het Latijn uitgegeven. In 1652 verscheen een Nederlandstalige uitgave. Het deel met de steden in de Nederlanden bestaat uit een band met de steden onder Spaanse heerschappij en een band met de steden in handen van de Staten-Generaal. De samenstelling van de atlas representeert de verworven onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek met Spanje. De meeste kaarten zijn gemaakt naar voorbeelden die waren opgevraagd bij de stadsbesturen.

Vanaf 1698 geeft Frederik de wit zijn beroemde stedenboek ‘Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche Provincen’ uit. Dit stedenboek bestond voornamelijk uit afdrukken van koperplaten die eerder door Joan Blaeu en Johannes Jansonius gebruikt werden.

The Toonneel der Steden is one of Blaeu’s most renowned atlases. He showed Blaeu’s confidence in the still young Republic, in which the cities bore the power, prosperity, industry and culture. In the foreword, Blaeu argues the content of his proposed city atlas. The first, realized, is dedicated to his homeland, the Netherlands. Because he has the most knowledge of it, and loves this land most “according to the laws of nature.” In addition, according to Blaeu, the Netherlands was the “one stage of the bravest deeds of the whole world” in its time. He mainly refers to the Eighty Years’ War, which ended in 1648 with the Peace of Westphalia. And Blaeu is content with it: “How lucky are we, who are experiencing this time!”

In 1649 the first edition of the city atlas of the Netherlands is published in Latin. In 1652 a Dutch edition appeared. The part with the cities in the Netherlands consists of a volume with the cities under Spanish rule and a volume with the cities ruled by the ‘Staten General’. The composition of the atlas represents the acquired independence of the Dutch Republic from Spain. Most maps were made after examples that were requested from the city councils.

From 1698 onwards, Frederik de Wit published his famous city book ‘Perfect markings of the cities of the XVII Dutch Provinces’. This city book mainly consisted of prints of copper plates previously used by Joan Blaeu and Johannes Jansonius.

You may also like…